අපි ඉවත් කල යුතු (දුර්)ගුණ / What We Ought to Discard.

12140585_1652772795001664_3900679962428503326_n

කිංස්වුඩ් වර්ණයන් උඩු වියනක් නොවිය යුතුය. ගුරු දිනයේ හෝ වෙන දිනයක හෝ ගුරු භක්තිය දක්වනු පිණිස අාච‍ාර්ය මණ්ඩලය විදුහලේ වර්ණිත මෙවන් බැනරයක් යටින් පෙලපාලි ගෙනයාම නෙ‍ාකල යුතුය.

කිංස්වුඩ් වර්ණයන් චිරාත් කාලීනය. එය අපගේ හුදු වින්දනය පිණිස පවතින සංකලනයක් නොවේ.

The Kingswood colours are not meant to be used as a banner for teachers, administrators — or whoever — to walk under. If this is the idea of making Teachers’ Day memorable, this should be thought of twice, because Kingswood and its representative colours are bigger than you and me. They are not toys to be played with. They are the colours we should respect and revere.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s